Velo Woolz - Aschreiwung fir d'Infoversammlung 2022

Le formulaire n'est pas actif à ce moment.

Den Aschreiweformular fir d'Infoversammlung gët vum 31.05. bis 03.07.2022 aktivéiert!

NEWS: D'Infoversammlung fönnt viraussichtlich
             den 11. Juli 2022 statt!